Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

(hatályos: 2021. június 25. napjától kezdődően)
PLANTCT EUROPE ZRT.

1       Bevezetés

A jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (továbbiakban: „ÁSZFF”) tartalmazza a PlantCT Europe Zrt. (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 41. Gellért torony 6., céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049943; adószám: 26504999-2-43; e-mail: dudasi(kukac)whiteskiff.com, képviseli:    Dudás  Illés  Szabolcs vezérigazgató) (a továbbiakban: „PlantCT” vagy „Szolgáltató” vagy „Társaság”) által forgalmazott, PlantCT elnevezésű szolgáltatások vásárlására és felhasználására, valamint a Szolgáltató és a PlantCT szolgáltatás Megrendelője és Felhasználója közötti jogviszony egyéb részére vonatkozó feltételeket.

A jelen ÁSZFF megfelelően alkalmazandó a PlantCT termékkel és kapcsolódó szolgáltatásokkal bármilyen módon kapcsolatba (jogviszonyba) kerülő természetes és jogi személyekre egyaránt, figyelemmel az adott szolgáltatás jellegére és feltételeire. A fenti személyek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltatás bármilyen mértékű igénybevételéhez kötelesek megismerni, megérteni és elfogadni a jelen dokumentumban lefektetett feltételeket, amelyek ezt követően automatikusan alkalmazandók a jogviszony teljes időtartama alatt.

Az ÁSZFF megismerése előtt nyomatékosan szeretnénk felhívni Felhasználóink és Megrendelőink figyelmét arra, hogy a jelen dokumentum a PlantCT termék és a kapcsolódó szolgáltatások általános felhasználási feltételeit is tartalmazza. Ezen rendelkezésektől a Szolgáltatónak nem áll módjában eltérni, és az itt rögzítettek a PlantCT Zrt.-vel szerződők esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Hatodik Könyv XV. fejezetének (6:77-81.§§) rendelkezései alapján általános szerződési feltételeknek minősülnek, a Felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a jelen ÁSZFF tartalma egyértelmű és következetes legyen, mindemellett felkérjük Felhasználóinkat és Megrendelőinket arra, hogy bármely értelmezési kérdésben ismerjék meg és használják a jelen ÁSZFF fogalommeghatározásait, amelyeket az ÁSZFF Értelmező rendelkezései között találnak meg.

Mindazonáltal a Szolgáltató nem köteles vizsgálni sem a Felhasználók, sem a Megrendelők által megadott adatok, információk valósságát, így semmilyen felelősség nem terheli az ebből fakadó károk tekintetében sem a Felhasználók, sem a Megrendelők, sem harmadik személyekkel szemben. Továbbá, amennyiben a PlantCT termék és kapcsolódó szolgáltatások megrendelésére kerül sor, és a díj megfizetése teljesült, úgy Szolgáltató nem köteles ellenőrizni azt, hogy a megrendelést végző személy jogosult-e Megrendelő képviseletében fellépni, az ő nevében fizetési kötelezettséget vállalni és teljesíteni. Amennyiben a megrendelést végző személy nem jogosult a Megrendelő képviseletében eljárni és magatartásával kárt okoz, az ezen károkkal kapcsolatos helytállás őt terheli.

2       A Szolgáltató küldetése

A Szolgáltató vállalati küldetése, hogy a gazdák döntéseinek támogatásával hozzájáruljon egy mind helyi szinten, mind szélesebb körben észlelhető hatással bíró minőségi és mennyiségi javuláshoz a növények termesztését illetően. A PlantCT használatával potenciálisan csökkenhet a növényvédelmi költségek mértéke, amely egészségesebb növényeket, és ezen keresztül a terméshozam növelését jelenti, végsősoron pedig egy sokak számára egészségesebb környezetet eredményez.

3       Értelmező rendelkezések

 • Adminisztrátori Jogkörök: a felhasználók kezelése, felhasználók törlése, aktiválása, inaktiválása, felhasználók meghívása a platformra, felhasználói kérelmek engedélyezése, valamint a Felhasználók számára speciális felhasználói jogok juttatása.
 • Árlista: a Szolgáltató által közzétett, a PlantCT egyes elemeire vonatkozó aktuálisan érvényes, részletes árlista.
 • Díj:  A   Szolgáltatót   a   Szolgáltatás   nyújtásáért   megillető   ellenérték,   mely   a Szerződésben megrendelt Szolgáltatás ellenértékét képező, abban feltüntetett díjakból áll.
 • Felhasználó: A Szolgáltató által fejlesztett Szolgáltatást használó bármely személy, aki a PlantCT webes felületén vagy alkalmazásba történő regisztrációkor a Felhasználási Feltételeket elfogadta.
 • Fél, illetve  Felek:  A  Szolgáltató, a  Felhasználók, és  a  Megrendelő, illetve  ezek együttesen.
 • Felhasználási  Feltételek:   A   jelen   dokumentumban   rögzített,   a   Szolgáltatás használatának szabályait rögzítő feltételek, melyeket a Felhasználók a Szolgáltatás első használatakor fogadnak el.
 • Felhasználói Felület: a Szolgáltatás elérése érdekében, a Szoftverben létrehozott felhasználási felület, ahol a Felhasználók saját Felhasználói Fiókokat hozhatnak létre.
 • Felhasználói Fiók: egy adott Felhasználó által használt Fiók, amellyel a Felhasználói Felület érhető el.
 • Felhasználási Terület: Azon földterület, ahol a Készülék telepítésre kerül, és amellyel a Megrendelő jogszabály vagy szerződés alapján rendelkezhet, valamint a jelen ÁSZFF-ben meghatározott felhasználási jogokat biztosítani jogosult a Szolgáltató részére.
 • GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete.
 • Készülék: A Szolgáltató tulajdonában álló eszköz (vagy eszközök), amelyet– a PlantCT értékesítése körében – a Szolgáltató jogosult a Megrendelő részére ideiglenes használatba átadni a Szolgáltatás igénybevételének érdekében.
 • Megrendelő: Az a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyba kerülő Fél, aki a PlantCT szolgáltatást Díj megfizetése ellenében megrendeli, és a kapcsolódó dokumentumokat, különösen a jelen ÁSZFF-et és az Adatvédelmi Tájékoztatót megismeri és elfogadja. Amennyiben Megrendelő Felhasználó is, úgy rá a Felhasználókra vonatkozó, a jelen ÁSZFF-ben lefektetett speciális rendelkezéseket is megfelelően alkalmazni kell.
 • Szerződés: A Felek által cégszerűen aláírt szerződés, (készülékbérlet és kapcsolódó) szolgáltatások céljából és amely a jelen ÁSZFF-ben, nem szabályozott kérdéseket rendezi, különösen a Felek által vállalt szolgáltatások, kötelezettségek pontos tartalmát (például Díj, Szolgáltatási Időszak).
 • PlantCT vagy Szolgáltatás: Szolgáltató által fejlesztett, tulajdonolt és forgalmazott szolgáltatásként igénybe vehető, PlantCT növényvédelmi célú, hardver készülék és szoftver együttes alkalmazásából álló döntéstámogató szolgáltatás, amely magában foglalja a Készüléket, a Szoftvert és minden egyéb kapcsolódó szoftverszolgáltatást a Megrendelő Szerződésben rögzített előzetes választása alapján (az aktuálisan elérhető Szolgáltatások listáját a mindenkori Árlista tartalmazza).
 • Szellemi Tulajdon: a Szolgáltató vagy harmadik fél szabadalmai, használati mintái és egyéb találmányokkal kapcsolatos jogai; formatervezési mintaoltalmi jogai, regisztrált formatervezési mintaoltalmi jogai és egyéb formatervezési mintaoltalmakkal kapcsolatos joga; szerzői jogai; know-how-val kapcsolatos jogai; lajstromozott és nem lajstromozott védjegyei; megjelenéssel kapcsolatos jogai; és minden egyéb, akár lajstromozott, akár nem lajstromozott szellemi tulajdonjog, ideértve a bármely ilyen jog iránti kérelmeket; és a védelem minden más formáját, amely azonos vagy egyenértékű hatással bír a világ bármely részén.
 • Szoftver: Szerzői jog által védett, számítógépes programalkotás, amelyen keresztül a Megrendelő és a Felhasználók részére nyújtott felhasználási jog (licencjog) alapján a Szolgáltató a Megrendelő részére szolgáltatást nyújt.
 • Szolgáltatási Időszak: A Szerződés alapján a Szolgáltatás időtartama.
 • Telepítési és Átadás-átvételi Jegyzőkönyv: A Készülék szakszerű telepítését és átadás-átvételét igazoló jegyzőkönyv (a jelen ÁSZFF 2. számú melléklete).
 • Telepítési Díj: a  Megrendelő által  fizetendő a  Szolgáltatáshoz kötődő Készülék kihelyezésével kapcsolatos egyszeri díj.

4       Az ÁSZFF alkalmazási köre

4.1      Szolgáltató és Felhasználó jogviszonya

A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás a Felhasználó által a Szoftverben történő regisztrációval jön létre. A Felhasználó, illetve a Szolgáltató közötti szolgáltatási jogviszonyra vonatkozó szabályok összességét a Szerződés, jelen ÁSZFF, valamint a vonatkozó jogszabályok együttesen tartalmazzák.

Az ÁSZFF a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony általános szabályait és a jogviszonyban részt vevő felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó sajátos feltételeit tartalmazza. Az ÁSZFF irányadó mindazokban a kérdésekben, amelyekről jogszabály nem rendelkezik.

4.2      A Szolgáltató és Megrendelő jogviszonya

A Szolgáltató és Megrendelő közötti jogviszony a Szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre. További feltétel mindkét esetben a jelen ÁSZFF, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató Megrendelő általi elfogadása. Az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása alapvetően elektronikusan történik, azonban Megrendelő kifejezett kérésére Megrendelő jóváhagyó aláírásával is történhet. A Szolgáltató a szerződéskötés során kifejezetten felhívja Megrendelő figyelmét az ÁSZFF-re, illetve lehetővé teszi annak megismerését.

A Szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő közötti létrejött konkrét szolgáltatási jogviszony ügyfél- és ügyletspecifikus szabályait tartalmazza.

Emellett a Megrendelő és Szolgáltató közötti szolgáltatási jogviszonyra, vonatkozó szabályok összességét a jelen ÁSZFF, a Szerződés és a vonatkozó jogszabályok együttesen tartalmazzák.

Az ÁSZFF és a Szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő közötti szolgáltatási jogviszonyra vonatkozó valamennyi rendelkezést egységesen tartalmazzák, egységesen értelmezendők, és az értelmezés tekintetében egymással az általános– különös viszonyában vannak. Amennyiben az ÁSZFF és a Szerződés szövege között ellentmondás lenne, úgy sorrendben először a Szerződés, ezt követően az ÁSZFF rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZFF irányadó mindazokban a kérdésekben, amelyekről jogszabály vagy a Megrendelővel kötött Szerződés kifejezetten nem rendelkezik.

5       Az ÁSZFF hatálya

5.1      Személyi hatály

A jelen ÁSZFF személyi hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltatóval – a felhasználással kapcsolatban létrejövő – jogviszonyban álló másik Felekre (Felhasználók és Megrendelők) terjed ki. A Szolgáltató a Szolgáltatást a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró természetes személynek, őstermelőnek, egyéni vállalkozónak, gazdasági társaságnak, illetve egyéb üzleti ügyfeleknek nyújtja.

5.2      Időbeli hatály

A jelen ÁSZFF-et a Szolgáltató határozatlan időre adja ki. Az ÁSZFF rendelkezései a Szolgáltató, a Megrendelő, illetve a Felhasználó közötti jogviszonyban az ÁSZFF elfogadásától alkalmazandók.

6       A Termék leírása és szerződéskötési opciók

6.1      A Termék leírása

A PlantCT egy olyan növényvédelmi célú termék, amely alap és kiegészítő készülékekből, valamint egy felhő-alapú, interneten keresztüli elérésű, főként adatközlési célú Szolgáltatásokat nyújtó Szoftverből áll. A Készülékek beépített SIM kártyán keresztül csatlakoznak a Szoftverhez.

A telepítésre kerülő PlantCT terméket Megrendelő minden esetben az aktuálisan érvényes és elérhető Árlista elemeiből állíthatja össze, azzal, hogy legalább a mindenkori alapcsomagban található Szolgáltatást köteles megrendelni.

6.2      A Szerződéskötés

6.2.1          A Szolgáltató és a Megrendelő a Szerződés megkötésével készülékbérleti és szolgáltatási szerződést köt.

A készülékbérleti és szolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltató a Készüléket Megrendelő ideiglenes használatába adja a Szolgáltatási Időszak időtartamára. Következésképpen, a Szerződés eredményeként a Készülék nem kerül a Megrendelő tulajdonába sem a Szolgáltatási Időszak alatt, sem azt követően.

A Szolgáltatás részeként az aktuálisan érvényes és elérhető Árlistán szereplő tételenként megjelölt alszolgáltatások rendelhetőek meg.

6.2.2          A készülékbérleti és szolgáltatási szerződés kizárólag határozott egy (1) vagy három (3) éves időtartamra köthető.

Egy évre kötött Szolgáltatási Időszak lejártakor a Megrendelő jogosult a Szerződést további két év határozott időre meghosszabbítani, azzal a kedvezménnyel, hogy a hosszabbítás idejére a hosszabbítás idején érvényes Árlista három éves Szolgáltatási Időszakra vonatkozó árai vonatkoznak.

A Szolgáltatási Időszak megegyezik a Készülék bérletét és a Szolgáltatások idejét illetően.

7       Szolgáltatási feltételek

7.1      A Megrendelés menete

A Társaság mint Szolgáltató a Szolgáltatásra vonatkozó, mindenkori Árlistát a honlapján közzéteszi, illetve egyedi árajánlat kérés esetén Megrendelőnek megküldi. A honlapon közzétett Árlista tájékoztató jellegű a konkrét egyedi szerződés megkötése  előtt  nem  jelent  ajánlati  kötöttséget,  azt  a  Szolgáltató  bármikor egyoldalúan módosíthatja. Továbbá, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Árlistán szereplő tételeket bármikor kiegészítse, eltávolítsa, módosítsa. Amennyiben Megrendelő kérésére a Szolgáltató egyedi árajánlatot küld, az ajánlati kötöttsége ennek tekintetében fennáll.

A Felek közti jogviszony a Szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre és lép hatályba, azzal, hogy a Szolgáltatási Időszak kezdő napja egybeesik a Telepítési és Átadás-átvételi Jegyzőkönyvben rögzített időponttal. A Szerződés a Szolgáltatási Időszak utolsó napjáig tart.

A Szerződés aláírásával Megrendelő tudomásul veszi, hogy közte és Társaság, mint Felek között a jelen ÁSZFF 6.2. pontjában leírt, 1. számú mellékletekben található Szerződésminta szerinti szerződés jön létre.

7.2      A Készülék telepítése

A megrendelést követően a Szolgáltatási szerződés aláírásával egyidőben a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban a Szolgáltató köteles a Készüléket kiszállítani, valamint a Felhasználási Területen szakszerűen kihelyezni és beüzemelni. A Felhasználási Terület kijelölését illetően a Szolgáltató ajánlást tehet. A telepítés időpontjában Felek Telepítési és Átadás-átvételi Jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a telepített Készülék(ek) és szenzorok listáját, azok szakszerű kihelyezését, valamint megfelelő működését. A Jegyzőkönyv felvételével egyidőben Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt – a jelen ÁSZFF-ben is szereplő – a Készülékkel kapcsolatos kötelezettségeiről.

A Szolgáltató legjobb szándéka ellenére is elfordulhat, hogy akár a telepítéskor, akár javításkor fennálló beszállítói késedelem következtében a teljesítési határidőt – a Megrendelő előzetes értesítése mellett – módosítani szükséges, amely azonban nem vonhat maga után semmilyen késedelmi díj, kötbér vagy egyéb közvetlen vagy közvetett kártérítési igény megfizetését. Beszállítói késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a Készülék alkatrészeit más, de megegyező funkcionalitású és minőségű alkatrészre cserélni.

7.3      Szoftver Felhasználói Felület és Felhasználói Fiók használata

A Szolgáltatások eléréséhez a Szolgáltató Megrendelő részére Felhasználói Felületet hoz létre, amelyet Megrendelő, mint Felhasználó, és a hozzá tartozó alfelhasználók külön-külön, a saját Felhasználói Fiókjukon keresztül, egyéni autentikáció alapján érhetnek el.

7.4      Rendelkezésre állás

A Szolgáltató garantálja, hogy a Szolgáltatás a rendelkezésre állási időszakot évi 96%- os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 168 óra leállási lehetőséget biztosít a Termék számára a rendelkezésre állási időszakban, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt.

Amennyiben  a  Szolgáltató  az  előírt  rendelkezésre  állási  szintet  nem  teljesíti,  a Megrendelő által az adott Szolgáltatási Időszak tekintetében fizetendő Szolgáltatási Díj az alábbi táblázat szerint csökkentésre kerül.

Tényleges rendelkezésre állás

Díjcsökkentés mértéke

93-96%

20%

90-93%

30%

85-90%

40%

<85%

100%

A tényleges rendelkezésre állás mértékét a Felek az automatikusan vezetett nyilvántartás adatai alapján határozzák meg. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Készülékkelkel mért adatok folyamatos rögzítése és azok tárolása megvalósul, a Szolgáltatás rendelkezésre állónak minősül, így ebben az esetben nem valósul meg kiesés.

Amennyiben a Megrendelő a rendelkezésre állás tényleges mértéke alapján Szolgáltatási Díj visszatérítésre jogosult, a fenti táblázat alapján számított különbözetet a Szolgáltató a tényleges rendelkezésre állás mértékének megállapítását követő 30 napon belül banki átutalással fizeti meg a Megrendelő részére, vagy választása szerint, amennyiben fennáll hátralékos Díj tartozás a Megrendelő részéről, úgy abba jogosult beszámítani.

7.5      Szoftver frissítése

A felhasználási jog mindig a Szoftver legfrissebb végleges és forgalomba hozott verziójára terjed ki, azaz a Szolgáltató elérhetővé teszi a Megrendelő és a Felhasználók számára az Terméket érintő szoftverfrissítéseket.

7.6      Kellékszavatosság és hibakezelés

7.6.1        Kellékszavatosság

A Szolgáltató a Szolgáltatás Szerződésbe, valamint ÁSZFF-be foglalt teljesítését vállalja. Amennyiben a Szolgáltatás ettől eltér, Megrendelő az alábbi kellékszavatossági igénnyel léphet fel választása szerint:

 • kijavítást vagy   kicserélést   igényelhet,  kivéve,   ha   a   választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás  arányos  leszállítását  igényelheti,  a  hibát  a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Olyan hiba esetén, amely a szolgáltatásnyújtást alapvetően nem befolyásolja, elállásnak nincs helye.

A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

7.6.2         Hibakezelés

Kellékszavatossági igénnyel kapcsolatos felelősség kizárása

Amennyiben a jelen ÁSZFF 10. pontjában írt szavatossági és felelősségi nyilatkozatokban foglaltak bármelyikének Megrendelő nem tesz eleget, úgy Szolgáltató nem köteles a 7.6.1. pontban írt kellékszavatossági igények teljesítésére, ideértve különösen, de természetesen nem kizárólag a Készülék állagmegóvására vonatkozó kötelezettségeket.

7.6.3         Hibakezelés menete

Amennyiben a Megrendelő azt tapasztalja, hogy a Szolgáltatás nem működik megfelelően, azaz a Felhasználói Felületen nem vagy nem megfelelően/elégségesen láthatóak az adatok, úgy:

(a)        előfordulhat, hogy – a napelem technológiai adottságaiból fakadóan – a Készülék nem jutottak elegendő energiaforráshoz az időjárási viszonyokból kifolyólag, amely következésképpen nem a Szolgáltatás hibája, és amennyiben a megfelelő napsütéses órák számát követően is fennáll az adatszolgáltatási hiba, úgy:

(b)       Megrendelő      köteles      ellenőrizni,      valamint      fényképekkel dokumentálni, hogy a Készülék állapota, állaga megfelelő, azokon – a rendeltetésszerű használatból adódó külső nyomokon kívül más – sérülés nem található, és amennyiben nem, úgy:

(c)        Megrendelő  köteles  a  Szolgáltatót  írásban  értesíteni  a  hibáról, amelyet a Szolgáltató köteles a kézhezvételtől számított öt (5) munkanapon belül kivizsgálni.

(d)       Megrendelőnek fel nem róható okból történő meghibásodás esetén a Szolgáltató köteles a kellékszavatossági igény kielégítésére.

(e)        A Szolgáltató kijavítás esetén köteles a javítást a kivizsgálás lezárását követő öt (5) munkanapon belül megkezdeni és harminc (30) naptári napon belül befejezni.

7.6.4          A  Készülék  megrongálódása  Megrendelőnek  vagy  az  érdekében  eljáró harmadik személynek felróható okból

Amennyiben a Szolgáltató általi elszállítás előtti állapotában a Készülék láthatóan olyan külsérelmi nyomok találhatóak, amelyek a nem rendeltetésszerű használatból fakadnak, úgy a Szolgáltató nem köteles Megrendelő szavatossági igényét kielégíteni, és Megrendelő köteles a Szolgáltató részére a javítás értékét megtéríteni.

8       Szoftverrel kapcsolatos speciális rendelkezések

8.1      Regisztráció és általános használat

A Szoftverbe a my.plantct.com lapon keresztül vagy App Store/Google Play alkalmazás áruházról letöltött PlantCT elnevezésű applikáción keresztül lehet regisztrálni és bejelentkezni.

A bejelentkezés feltétele, hogy a Felhasználó elolvassa a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztatót, és az azokban foglaltakat elfogadja.

A Megrendelő és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Szolgáltatás használatához szükséges bejelentkezéshez szélessávú internetkapcsolat, bármelyik modern böngésző (pl. Firefox, Chrome stb.) naprakész változata, internet böngésző futtatására alkalmas számítógép, aktív, a regisztrációhoz felhasznált e-mail cím és jelszó megléte és ismerete feltétel.

A szolgáltatások teljesítése során a Szolgáltatás Interneten keresztül adatkommunikációt folytat, használata során a Felhasználó és/vagy a Megrendelő aktuálisan használt internet előfizetési csomagja terhére vezetékes-, mikro-, mobil- vagy egyéb internet szolgáltatójánál adatforgalmat bonyolít. A Szolgáltatás külföldön történő használata (pl. mobilinternet hálózaton történő adatforgalom esetén) a szokásos internetes adatforgalom használatnál jelentősen magasabb költségeket eredményezhet, és kizárólag a Megrendelő/Felhasználó felelőssége az, hogy a részletekről folyamatosan tájékozódjon és megfizesse a részére a hírközlési szolgáltatók által esetlegesen felszámolt adatforgalmi, barangolási és egyéb díjakat.

Bejelentkezésnél használt felhasználónévvel és jelszóval egyszerre csak egy bejelentkezés történhet.

Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a jogszabályok betartásával és harmadik személyek jogait, illetve jogos érdekeit nem sértő módon használhatják. E rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

A Felhasználói Fiókba a jogviszony létrejöttét követően, Megrendelő által egyedileg igényelt URL-en keresztül lehet bejelentkezni (példa: my.plantct.com). A Felhasználói Fiók oly módon érhető el, hogy a létrehozott felület más Felhasználói Fiók Felhasználói részéről nem látogatható.

A Megrendelő a Szerződés létrejöttekor rendelkezik a szükséges felhasználási jogok számáról, amelyet a Szolgáltató és a Megrendelő a Szerződésben rögzítenek. A Díj kiegyenlítését követően Megrendelő visszaigazolást kap, amelyet követően Megrendelő köteles rendelkezni a jogosultságokat birtokló személyek köréről.

Minden Felhasználó egyedi hozzáférési joggal (egyedi felhasználói névvel és jelszóval) rendelkezik. A Felhasználók a rendszerbe maguk regisztrálhatnak. Az rendszer adminisztrátora e-mail cím segítségével meghívhat új Felhasználót, valamint engedélyezheti regisztrált Felhasználók kérése alapján új Felhasználók regisztrációját. Ha egy Felhasználó törlésre kerül a rendszerből, helyette a Megrendelő új Felhasználót regisztrálhat.

A Szolgáltató folyamatosan törekszik az Szolgáltatás funkcióinak minél inkább felhasználóbarát kialakítására, ezért az esetlegesen felmerülő technológiai kérdéseken túl személyes támogatást a felhasználás során nem nyújt Megrendelő és a Felhasználók számára.

8.2      Fenntartások

A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítéséhez jogosult harmadik személyek (alvállalkozók, teljesítési segédek) szolgáltatásait igénybe venni.

A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást folyamatosan fejleszti, így az a használat során funkcionalitásában, felületeiben, megjelenésében változhat.

A Megrendelő vállalja, hogy a Felhasználókkal a jelen ÁSZFF rendelkezéseit megismerteti és betartatja. A Megrendelő a Felhasználók magatartásáért sajátjaként felel.

8.3      Törlés

A Szolgáltató a Felhasználó Fiókban keletkezett adatokat (különösen a személyes adatokat) az GDPR-nak megfelelően kizárólag a szükséges ideig kezeli, tárolja. Ennek megfelelően a Felhasználói Fiókra vonatkozó szerződés, és ezáltal a teljesítés lejártát követően az adott szerződéshez köthető Felhasználói Felület először inaktiválódik, a Felhasználók számára nem elérhetővé válik. Ezt követően a Felhasználói Felületen keletkezett minden személyes adat véglegesen (hard delete) törlésre kerül az alábbi opciók szerint, időbeli sorrendben:

 • Megrendelő kérése alapján a szerződés időtartamának lejártát követően, a kérés beérkeztétől számított 5 munkanapon belül, azzal, hogy a kérés a lejáratot követő 6 hónapon belül érkezzen be. Megrendelő igénye szerint kérheti a törlés előtt az adatoknak a rendszerből való kiexportálását, valamint a részére való megküldését. (Ez azonban nem egyenlő a GDPR-ban rögzített adathordozhatósághoz való joggal).
 • Amennyiben a Megrendelő a szerződés lejáratát követő 6 hónapon belül nem jelezte a Felhasználó Felületre és az adatokra vonatkozó törlési szándékát, úgy  Szolgáltató  jogosult  a  6  hónap  lejártát  követően  első munkanapon a Felhasználó Felületen keletkezett személyes és nem személyes adatokat, valamint magát a Felhasználói Felületet is véglegesen törölni (hard delete). A Szolgáltató a törlés megelőzően értesítést küldhet Megrendelő részére, amelyben jelzi a törlés tervezett idejét. Megrendelő kérheti a törlés előtt az adatoknak a rendszerből való kiexportálását, valamint a részére való megküldését. (Ez azonban nem egyenlő a GDPR-ban rögzített adathordozhatósághoz való joggal).

8.4      Adatkezelés

A Szolgáltató számára kiemelt fontossággal bír a Felhasználók és a Megrendelők adatainak a védelme.  A Szerződések és a jelen ÁSZFF elválaszthatatlan részét képezi a Szolgáltató Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója, mely deklarálja többek között a Szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos alapelveit, az Szolgáltatás által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, valamint az adatfeldolgozók körét. A Szolgáltató adatkezelési gyakorlata megfelel a mindenkor hatályos magyar és uniós jogi normáknak; az alkalmazott alapelveket, a belső, illetve a harmadik személyek adataival összefüggő adatkezelést elsősorban a GDPR rendelkezéseinek megfelelően, célhoz kötötten végzi.

A Szolgáltatás felhasználói felületére történő regisztráció során a Felhasználó köteles megadni a nevét, email címét és telefonszámát. Ezeket az adatokat a Felhasználón, illetve a Szolgáltatón kívül harmadik személy nem ismerheti meg az esetleges jogszabályon alapuló adatközlés esetét kivéve.

A Szolgáltató részére történő teljesítés részeként az Amazon Inc. biztonsági eljárásokkal biztosítja az esetlegesen előforduló hardver hibák, és környezeti- katasztrófák okozta adatvesztés elkerülését. Amennyiben mégis adatvesztés történik, és ezzel kapcsolatban kártérítési igény merül fel, úgy az az Amazon Inc.-et terheli.

Kizárólag a Megrendelő felelős a saját címtárában szereplő Felhasználói adatok (felhasználónevek és jelszavak) használatáért, annak bizalmas kezeléséért, továbbá az általa a Szolgáltatónak megadott adatok és elérhetőségeinek pontos és helyes voltáért. Továbbá kizárólag a Megrendelő felelős minden olyan tevékenységért, amely az ő Felhasználóinak felhasználónevei és jelszavai, vagy az általa kiosztott egyéb felhasználói hozzáférések felhasználásával történt.

Kizárólag a Megrendelő felelős a Felhasználók tevékenységéért és az általa megismerhető üzleti titkok védelméért, akiknek a felhasználói jogosultságát, valamint az eléréshez szükséges információkat számára ő maga biztosította, de egyébként az adott Felhasználó nem tartozik a Megrendelő szervezetéhez, az azzal kapcsolatos üzleti titkokat nem, vagy nem feltétlenül lenne jogosult megismerni.

Kizárólag a Felhasználó felelős az általa a Szolgáltatónak megadott adatok és elérhetőségeinek pontos és helyes voltáért.

A jogviszonyukkal összefüggésben mindegyik Fél az általa nyilvántartott adatok kezelője marad.

A Szolgáltatás úgynevezett naplóbejegyzéseket használ, mely naplóbejegyzések tartalmazzák az internet protokoll címet (IP cím), a Megrendelő/Felhasználó által használt böngésző típusát, az internetszolgáltatót, dátum/ idő bélyegzőt, a hivatkozó és kilépő oldalak címét és a kattintások számát a Szolgáltatás felhasználói felületének látogatása alatt. Előbbiek célja, hogy a Szolgáltató ennek segítségével látogatási szokásokat elemezzen annak érdekében, hogy a Szolgáltatás kezelése és adminisztrációja hatékonyabb legyen. A Szolgáltató az Szolgáltatásban úgynevezett anonim látogatásazonosítót (cookies) alkalmaz a Weboldal felhasználói preferencia szerinti optimalizálása érdekében. Ezeket, illetve a kapcsolódó adatkezelést, műveleteket a Megrendelő és a Felhasználók az ÁSZFF elfogadásával tudomásul veszik és elfogadják.

Amennyiben bármely Felhasználó a Szoftver használatához használt hírközlési végberendezését (pl. laptop vagy más mobil informatikai eszköz) elveszíti, azt ellopják, vagy azzal kapcsolatban visszaéléseket tapasztal, illetve egyéb okból kifolyólag szükségesnek érzi a Megrendelő az általa kijelölt Adminisztrátor útján tilthatja le az Felhasználó hozzáférését a Felhasználói Felülethez.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást nyilvános helyen használja, a rendszerben megvalósított védelmi intézkedések mellett az adatok védelme érdekében szükség van a Megrendelő/Felhasználó közreműködésére is. A Szolgáltató nem felelős azokért a károkért, melyek abból erednek, hogy a Megrendelő az adatok védelme érdekében szükséges intézkedéseket elmulasztja.

8.5      Életkorral kapcsolatok korlátozások

A Szolgáltatás bármilyen nemű és mértékű használata kizárólag olyan természetes személyek számára megengedett, akik betöltötték 18. életévüket. A Felhasználó a Szolgáltatás felületére való regisztrációjával elismeri, hogy 18. életévét betöltötte, azonban ezt a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, Felhasználótól erre vonatkozóan (személyes) adatot, dokumentumot bekérni nem köteles és nem is jogosult. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó a fenti követelménynek nem felel meg, úgy jogosult a Felhasználó felhasználói jogát és fiókját, valamint az általa megosztott tartalmakat azonnali hatállyal törölni.

9       Fizetési feltételek

9.1      Általános feltételek

Felek a Szolgáltatási szerződésben rögzítik a fizetendő Díjat, amely a szerződésben rögzített fizetési ütemezés szerinti Szolgáltatási Díjat, valamint egyszeri Telepítési Díjat tartalmaz, a nettó és a bruttó érték együttes feltüntetésével.

A Díj teljesítése a Szolgáltató pénzforgalmi számlájára való banki utalással, vagy bankkártyás fizetéssel történhet, a Felek megállapodásától függően.

Amennyiben Megrendelő a Díjat a fizetési határidő utolsó napjáig nem teljesíti Szolgáltató részére, úgy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást a Megrendelő írásbeli felszólítását követő 15. napon szüneteltetni vagy megszüntetni.

Amennyiben Megrendelő a Szerződést a Szolgáltatási Időszak vége előtt bármely okból felmondja, illetve amennyiben a Szolgáltató Megrendelő részére kipróbálási időszakot biztosított, amelynek végén Megrendelő a Szolgáltatást nem rendeli meg, úgy Megrendelő a Készülékre vonatkozóan Elviteli Díjat köteles fizetni, amely megegyezik a Telepítési Díj mértékével.

Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltatónak nem felróható okból – meg kívánja szüntetni a Szerződést, és az adott Szolgáltatási Időszak még nem telt el (egy éves előfizetés esetén a Szolgáltatás megkezdésétől számított 365. nap, három éves előfizetés esetén a Szolgáltatás megkezdésétől számított 1095. nap), úgy a fennmaradó időszakra már kifizetett Díjat nem követelheti vissza, és semmilyen fizetési vagy kártérítési kötelezettségre nem tarthat igényt. A fizetések a naptári negyedévek szerint történnek.

9.2      Számla kibocsátása

A Szerződésben feltüntetett Díjakról külön-külön vagy egyösszegben, az esedékesség időpontjában a Szolgáltató jogosult számlát kiállítani.

A Szolgáltató jogosult:

 • a Telepítési és Átadás-átvételi Jegyzőkönyv mindkét Fél általi aláírásának napjától egy összegben számlát kiállítani a Telepítési Díj-tekintetében,
 • a  havi   vagy   a   szerződésben  meghatározott  gyakorisággal  esedékes Szolgáltatások Díjáról minden teljesítési időszak utolsó napjáig jogosult Megrendelő felé számlát kiállítani, amelyet Megrendelő a számla keltétől számított 15. naptári napjáig köteles egyösszegben megfizetni,
 • a Szolgáltatási  Időszakon  belül  megrendelt  új  Szolgáltatásokat  illetően számlát kiállítani az új Szolgáltatásokat is tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt Szerződés kézhezvételét követően azonnal.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, amelyet elektronikus úton (emailben) küld meg Megrendelő részére. Megrendelő köteles az így megkapott számlát kinyomtatni.

A fizetési határidő a számla keltétől számított 15 naptári nap. Amennyiben Megrendelő fizetési késedelme esik, úgy a Szolgáltató jogosult a késedelem idejére késedelmi kamat felszámítására, a Megrendelő pedig késedelmi kamat fizetésére köteles a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerint.

9.3      Szolgáltatási Időszakon belüli új megrendelés

Amennyiben Megrendelő a Szolgáltatási Időszak alatt új, az előző Szerződésen nem szereplő Szolgáltatást szeretne megrendelni, vagy növelni szeretné a Készülékek vagy a Felhasználók számát:

 • egy évre kötött Szolgáltatási Időszak első évén belüli megrendelés esetén jogosult az egy év Szolgáltatási Időszakra vonatkozó Díj fizetésére,
 •  három évre kötött Szolgáltatási Időszak első évén belüli megrendelés esetén jogosult a kedvezményes, három év Szolgáltatási Időszakra vonatkozó Díj fizetésére,
 • három évre kötött Szolgáltatási Időszak első évén túli megrendelés esetén jogosult az egy év Szolgáltatási Időszakra vonatkozó Díj fizetésére.

Az újonnan megrendelt Szolgáltatások Szolgáltatási Időszaka minden esetben megegyezik az első megrendelés Szolgáltatási Időszakával.

Az új megrendelés alapján a Szolgáltató a Szerződés mindkét Fél általi aláírását követő öt (5) munkanapon belül köteles a megrendelt Szolgáltatásokat nyújtani.

10     Szavatosság, Felelősség

10.1    Szavatosság

10.1.1      Szolgáltató Szavatossági Nyilatkozatai

A Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a Szolgáltatás a felhasználói, valamint a megrendelői jogviszony időtartama alatt a Szerződésekben, az ÁSZFF-ben, valamint a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelel. A Szolgáltató kijelenti továbbá és szavatol azért, hogy a felhasználási jogot és a Szolgáltatást a jogszabályoknak, a Szerződések rendelkezéseinek, valamint az általánosan elfogadott szakmai normáknak és gyakorlatnak megfelelően nyújtja.

A Szolgáltatót terhelő szavatosság nem terjed ki:

(a)        az olyan hibákra, melyek a Megrendelő/Felhasználó által biztosított hardver-eszközök hibájából adódóan lépnek fel;

(b)       az olyan hibákra, melyek a Megrendelő/Felhasználó, illetve harmadik fél javítási vagy módosítási kísérletének eredményeként lépnek fel;

(c)        a Szerződések teljesítése során a Megrendelő/Felhasználó vagy az általa megbízott harmadik fél által biztosított (szállított), megvalósított programra/szoftverre, interfészekre, informatikai eszközökre;

(d)       a    Felhasználónak    felróható    okból    kifolyólag    bekövetkező adatvesztésre, vagy adatkárosodásra, valamint;

(e)        a Szolgáltatás nem megfelelő vagy jogszabályba ütköző módon való használata során keletkező károkra.

10.1.2       Megrendelő/Felhasználó Szavatossági Nyilatkozatai

A Megrendelő a jelen ÁSZFF elfogadásával teljes körű kártérítési felelőssége tudatában szavatolja, hogy:

(a)        a Szolgáltatás által rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag saját célból, saját gazdálkodásához használja, azt harmadik személy részére sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem adja át;

(b)       jogosult a Felhasználási Területen bármely, az ÁSZFF-ben vagy a

Szerződésben részére előírt jogokat és kötelezettségeket gyakorolni;

(c)       érvényesen bejegyzett és  működő  jogi  személy  vagy  jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy cselekvőképes, nagykorú természetes személy;

(d)       elolvasta, megértette, a jelen ÁSZFF tartalmát és feltételeit;

(e)        elolvasta és megértette a Szolgáltató adatvédelemi szabályzatát;

(f)        a  Szolgáltatás  igénybevétele  során  felelősségteljes  magatartást tanúsít, és más felhasználókkal szemben jóhiszeműen és együttműködően jár el;

(g)       amennyiben a Készüléket elmozdítja, illetve más helyre telepíti, azt a Készülék állagsérelme nélkül, kellő gondossággal teszi, illetve az elmozdításból eredő károkért felel;

(h)        kártalanítja a Szolgáltatót Harmadik Személyek részéről felmerülő minden olyan igénnyel szemben, amely a Szolgáltatás Megrendelő, illetve Felhasználója általi használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, igényt, hiányt, kárt; valamint

(i)         a Megrendelő és a Felhasználó kifejezetten kijelenti és szavatol érte, hogy sem közvetett módon, sem közvetlenül nem áll semmilyen tulajdonosi vagy egyéb jogviszonyban az Szolgáltatással vagy a Szolgáltatással versenyző terméket vagy szolgáltatást fejlesztő, forgalmazó vagy gyártó harmadik személlyel.

Megrendelő semmilyen mértékben és formában nem jogosult:

 • a lezárt Készüléket felnyitni,
 • a Készüléket más Felhasználási Területre szállítani; továbbá köteles
 • a Készülék állagának megóvása érdekében mindent megtenni, valamint a Felhasználási  Területen  bármilyen  okból  eljáró  harmadik  személyeket megfelelően tájékoztatni a Készülék helyéről, céljáról, és az állagukat érintő megóvási kötelezettségükről.

Megrendelő köteles helytállni mind a Szolgáltató, mind harmadik személyek irányába mindazon közvetlen és közvetett károk tekintetében, amelyek a Készülékben a Megrendelőnek vagy az érdekében eljárt harmadik személyeknek felróható okból történő sérülésből vagy megsemmisülésből fakad, ideértve a Készülék Árlista szerinti értékének megtérítését is.

Amennyiben a Megrendelő bármely szavatossági nyilatkozata hamisnak bizonyul, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás azonnali beszüntetését vonhatja maga után, illetőleg a Szolgáltató az általa legmegfelelőbbnek ítélt szankcióra jogosult.

10.2    Felelősség

10.2.1      A Szolgáltatót terhelő felelősség

A Szolgáltatót terhelő felelősség korlátozása / kizárása:

(a)        a Szolgáltató kártérítési felelőssége nem haladhatja meg az egy évre vonatkozó Szolgáltatási Időszak teljes Díjának nettó 25%-át. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a közvetett, illetve következményi károkra;

(b)       a  Szolgáltató felelőssége teljes  mértékben kizárt  a  Felhasználási Területen vagy azon kívül Megrendelő vagy Felhasználó által termesztett növények minőségéért, mennyiségéért, vagy bármely egyéb olyan körülményért vagy eredményért, amely közvetlenül vagy közvetve összefüggésbe hozható a Szolgáltatás által szolgáltatott adatokkal vagy azok jellegével, valamint az azokból levont vagy levonható következtetésekkel;

(c)        a Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért más Felhasználókkal, illetve harmadik személyekkel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel nem tartozik;

(d)       a Szolgáltató a Felhasználók által helytelenül megadott adatokból fakadó károk és következmények tekintetében Felhasználókkal, illetve harmadik személyekkel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel nem tartozik;

(e)      a  Szolgáltató  nem  felelős  az  olyan  károkért,  beleértve  a számítástechnikai vírus okozta károkat, amelyek a Megrendelő számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Felhasználói Felület használata, a küldött üzenetek megnyitása, illetve a Szerződés szerinti Szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenység során keletkeztek;

(f)        a   Szolgáltató   nem   vállal   felelősséget   a   Felhasználó   Felület internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, nem megfelelő működéséért;

(g)       a Szolgáltató nem felelős a Megrendelő vagy Felhasználó hibájából bekövetkező adatvesztésből, beleértve a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a Megrendelő / Felhasználó hardver vagy szoftver rendszerének – annak egészének vagy egy részének – meghibásodásából, használhatatlanságából, eredő károkért vagy veszteségekért;

(h)        a Szolgáltató nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért, azt moderálni nem köteles;

(i)         a Szolgáltató a Szerződés körében kizárólag a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások megfelelő gondossággal történő teljesítéséért felel; valamint

(j)         a  Szerződés  alapján  a   Szolgáltatót  nem  terheli  felelősség  a szolgáltatás igénybevétele által a Megrendelő által remélt előnyök (beleértve bármely teljesítmény, bevétel, illetve profitnövekedést) elmaradásáért.

A Szerződés felelősségkorlátozó rendelkezései nem érintik a Szolgáltató felelősségét a szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okozott károkért, az életben, a testi épségben, illetve az egészségben okozott károkért, valamint a bűncselekménnyel okozott károkért.

Amennyiben a Megrendelő, vagy a Felhasználók magatartása (ideértve nem kizárólagosan az irányadó jogszabályok, hatósági előírások és határozatok megszegését, nem teljesítését, harmadik személyek jogainak megsértését és a Megrendelő/Felhasználó jelen Szerződésekben és ÁSZFF-ben tett bármely kötelezettségvállalásának megszegését vagy valótlannak bizonyulását is) következtében harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít a Szolgáltatóval szemben, a jogsértések alapján fennálló felelősségért való helytállás kötelezettsége kizárólag a Megrendelőt/Felhasználót terheli. A Megrendelő/Felhasználó vállalja, hogy minden a Szolgáltató által kért intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Szolgáltató érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Szolgáltató nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Szolgáltatónál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).   A   Megrendelő/Felhasználó   köteles   a   Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami őt a Megrendelő, vagy a Felhasználók bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve különösen, de nem kizárólagosan a Szolgáltatóval szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget.

10.2.2       A Megrendelőt / Felhasználót terhelő felelősség

A Szolgáltató az általa legmegfelelőbb módon haladéktalanul szankcionálja a Szolgáltatással szemben tanúsított jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységeket, amelyek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek:

(a)     a  Szolgáltatás  bármely  részének  módosítása,  adaptációja, többszörözése vagy visszafejtése;

(b)       a  Szolgáltató számítástechnikai rendszerébe történő  jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet;

(c)        más  felhasználókról  információ  gyűjtése  jogosulatlan  célokból

(ideértve a felhasználóneveket és / vagy e-mail címeket is);

(d)       felhasználói  azonosítók  automatikus  módszerekkel  vagy  csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;

(e)      olyan  anyagok  rendelkezésre bocsátása,  amelyek  megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél, illetőleg harmadik személyek szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;

(f)        vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elem közzététele vagy továbbítása;

(g)       olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Megrendelő, illetve Felhasználó Felhasználói Fiókját, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes adatával, információjával visszaélnek, különösen, ha a megjelenített tartalom:

(a)        nyilvánvalóan szellemi alkotáshoz kötődő jogot sért;

(b)        obszcén vagy trágár kifejezés,

(c)        rasszista,  mások  vallását,  nemzeti,  nemzetiségi,  szexuális  vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,

(d)        burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető;

(e)        a Szolgáltató megítélése szerint más személy jogos és méltányolható érdekeit nyilvánvalóan sérti.

Megrendelő köteles továbbá:

(a)        ingyenes   belépési   jogot   biztosítani   a   Szolgáltató   részére   a Felhasználási Területen a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben;

(b)       biztosítani  a  telepítéshez  és  az  elszállításhoz  szükséges  jogi  és infrastruktúrális feltételeket;

(c)        a Készüléket tisztítani, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartani;

(d)       a Készüléket illetően tapasztalt hiba vagy külsérelmi nyom esetén haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót;

(e)        a Szerződés megszűnése esetén biztosítani a Készülék elszállításához szükséges feltételeket;

(f)        minden további, a Felhasználási Területtel jogszerűen rendelkező harmadik személyt a Készülékről, azok helyéről, és a Szolgáltató tulajdonjogáról tájékoztatni,

(g)       a Készüléket rendszeres időközönként ellenőrizni, és amennyiben a Készüléket valaki eltulajdonította, úgy haladéktalanul feljelentést tenni.

11     Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

11.1    A Szolgáltatás

A Szolgáltatás, valamint a Szolgáltatás weboldala és annak valamennyi alkotóeleme (pl.: szöveg, adat, videó, audió, kép stb., a továbbiakban: „Szellemi Alkotások”) – ide nem értve a Megrendelők és a Felhasználók által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatokat, információkat, és a Megrendelő, illetve a Felhasználók által a Szolgáltatás használata során létrehozott Szellemi Alkotásokat – a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor.

A Megrendelő, illetve a Felhasználó semmilyen körülmények között nem válik a Szolgáltatás, illetve annak elemei tulajdonosává, azok tekintetében csupán korlátozott felhasználási jogot szerez meg. Ezt a jogot a Társaság, mint a Szolgáltatás jogainak kizárólagos tulajdonosa a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 42. § (1) bekezdése szerint, valamint a Társaság tulajdonában álló és bejegyzett, illetőleg bejelentett magyar és nemzetközi szellemi alkotások biztosítják.

Megrendelő, illetve a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja az alábbi, felhasználási jogot érintő korlátozásokat:

(a)          A Felhasználói Felülethez és a Felhasználói Fiókhoz kapcsolódó felhasználási jog kizárólag a Szerződések időtartamára, és a Díj megfizetésének feltételével illeti meg a Megrendelőt, illetve a Felhasználót. A Szerződések megszűnésével a felhasználási jog is megszűnik.

(b)         A  Megrendelő  a  Szerződésben  meghatározott  Felhasználó  számra  kap felhasználási jogot a Felhasználói Felületen.

(c)          A Megrendelő/Felhasználó felhasználási joga nem terjed ki a Szolgáltatás, illetve annak egyes elemei többszörözésére terjesztésére és átdolgozására.

(d)         A Megrendelő/Felhasználó a felhasználási jogot harmadik személyekre nem ruházhatja át, valamint harmadik személyek részére felhasználási engedély nem adhat. A Megrendelő a Felhasználói Felületet nem módosíthatja, valamint azokat nem használhatja új programok megalkotására.

(e)          A   Megrendelő/Felhasználó  a   Szolgáltatást  nem   fejtheti   vissza,   nem fordíthatja vissza, nem alakíthatja át, nem adaptálhatja és ezek egyikét sem engedélyezheti.

A Szolgáltatás egyes részei kizárólag egyéni felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Ez a jogosultság nem jelent hozzájárulást a letöltött Anyagok kereskedelmi célú többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához.

A Szerződések tárgyának végrehajtásához a Szolgáltató által felhasznált szaktudás (know-how) a Szolgáltató tulajdonát képezi, azt a Szolgáltató jogosult korlátlanul felhasználni. Ilyen know-how különösen, de nem kizárólag a Szolgáltatáshoz kidolgozott módszertan, írott és online segédanyagok, marketing célú anyagok stb.

Ha a Megrendelő, illetve bármely Felhasználó a Szolgáltató teljesítése révén, de ahhoz kapcsolódóan új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki ismeretről szerez tudomást, az üzleti titoknak minősül, azt a Szolgáltató hozzájárulása nélkül mással nem közölheti.

11.2    Felhasználói tartalom

A Szolgáltatás működési elveire tekintettel a Szolgáltató kijelenti és Megrendelő, valamint Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szolgáltatásban, a Felhasználók által megosztott ötletek, elgondolások nem képezik szerzői jogi védelem tárgyát, valamint nem alkalmasak arra, hogy iparjogvédelmi oltalom (szabadalom, használati mintaoltalom, növényfajta-oltalom, formatervezési mintaoltalom, topográfiaoltalom, védjegy) tárgyát képezzék. A Felhasználók által megosztott tartalmak (ötletek, elgondolások) alapján szellemi tulajdoni igény nem támasztható, és a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy e tartalmak szerzői jogi védelmét vagy iparjogvédelmi oltalmát biztosítsa.

A Megrendelő és a Felhasználók kifejezetten kijelentik, hogy tisztában vannak azzal, hogy az általuk megosztott tartalmakat az adott szolgáltatási opció feltételeinek megfelelő mértékben más felhasználók megismerhetik, és az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő közvetlen vagy közvetett károk tekintetében felelősség a Szolgáltatót nem terheli.

Mindazonáltal a Szolgáltató kijelenti, hogy a tőle telhető legnagyobb technológiai biztonságot nyújtja az adott szolgáltatás keretében vállalt zártkörűség biztosítása érdekében.

A Szolgáltató kifejezetten tiltja az olyan felhasználói tartalmak megosztását, amelyek mások jogait sértik vagy veszélyeztetik (például faji, vallási, etnikai alapú diszkriminatív tartalmak; szexuális célú vagy pornográf tartalmú tartalmak; stb.), továbbá amelyek bármely formában az emberi életet veszélyeztető vagy kioltásra alkalmas ötletek megvalósítására irányulnak (különösen, de nem kizárólag bármely fegyver, terrorcselekmény stb.). A Szolgáltató jogosult az ilyen tartalmak azonnali törlésére, továbbá az adott tartalmat megosztó Felhasználó fiókjának a felfüggesztésére vagy törlésére.

12     Titoktartás

A Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés alapján átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül és mint ilyen, bizalmasan kezelendő, feltéve azonban, hogy a következő információ nem tekintendő bizalmasnak: azon információ, amely (a) jelenleg vagy a jövőben nyilvánosan hozzáférhetővé válik és nem a fogadó fél cselekedete vagy mulasztása következtében; (b) ismeretes a fogadó fél számára az információ átadásának pillanatában és erről igazolással rendelkezik; (c) később egy harmadik fél juttatja el a fogadó fél számára jog formájában és nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül; (d) a fogadó fél önállóan fejlesztette ki az ÁSZFF vagy a Szerződés megsértése nélkül; vagy (e) annak megosztását a megosztó fél írásos engedélye teszi lehetővé.

A Felek vállalják, hogy ezen információkat kizárólag az ÁSZFF-ben és Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból és módon használják, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve, ha annak közlésére jogszabály, vagy kötelező erejű bírósági vagy hatósági határozat kötelezi a feleket.

A Szerződés szerinti titoktartási kötelezettség a Szolgáltatás fennállása alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

13     Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő, vagy kirívó mértékben akadályozó esemény, amelyet a Felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik Fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó, valamint a számítástechnikai rendszerekben jártas, ún. “hacker” (csoportok) által megvalósított, célzott támadás, amelyek elsődleges célja adatszerzés, adatok felhasználása vagy az azokkal való bármely egyéb bűncselekmény megvalósítása.

A vis maior körülmények mentesítik a Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a vis maior esemény az érintett Felet gátolja a szerződéses kötelezettségei teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban forgó esemény hatása fennáll.

A vis maior által érintett Fél haladéktalanul, de legkésőbb a vis maior körülményről való tudomásszerzést, illetve akadályoztatása esetén az akadály elhárulását követő 5 napon belül köteles értesíteni a másik Felet a vis maior körülmény fennállásáról, jellegéről és – amennyiben lehetséges – várható időtartamáról.

A vis maior körülmény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Szerződések szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a vis maior körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a vis maior nem érinti.

14     Jogviszony megszűnésének esetei

14.1    Határozott idejű szerződés – rendes felmondás

A Szerződés minden esetben határozott időre jön létre, amelyet Megrendelő azzal a feltétellel mondhat fel a határozott idő letelte előtt, hogy a már megfizetett Díjat nem követelheti vissza, továbbá, a teljes Szolgáltatási Időszakra vonatkozó Díj megfizetésére köteles.

14.2    Azonnal hatályú felmondás

 • Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi és a szerződésszegést a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli felszólításától számított nyolc (8) napon belül nem orvosolja. Amennyiben a Szolgáltató szerződésszegése miatt a Megrendelő a Szerződéseket jogszerűen azonnali hatállyal felmondja, a Szolgáltató köteles visszafizetni a Szolgáltatási Időszakból hátralevő időre eső Díjat a Megrendelőnek.
 • A Szolgáltató  azonnali  hatállyal  felmondhatja  a  Szerződéseket,  ha  a Megrendelő a Szerződések rendelkezéseit súlyosan megsérti, és a szerződésszegést a Szolgáltató erre vonatkozó írásbeli felszólításától számított nyolc (8) napon belül nem orvosolja, különösen, de nem kizárólag,
  −             ha a Megrendelő a Díjat nem teljesíti,
  −             ha a Megrendelő a Készülékben szándékosan kárt tesz vagy a kár bekövetkeztéről a Szolgáltatót nem tájékoztatja; illetve
  −             ha a Megrendelő megszegi valamely szavatosság vállalását.

Amennyiben a Szerződés a Megrendelő súlyos szerződésszegése következtében a hátralévő Szolgáltatási Időszaknál rövidebb időn belül kerül megszüntetésre, akkor a Megrendelő köteles a teljes Szolgáltatási Időszakra vonatkozó Díj megfizetésére, valamint hat (6) teljes havi Díjat a Szerződés megszűnésének napján a Szolgáltató részére egy összegben, kötbér jogcímen megfizetni:

 • A Szolgáltató külön írásbeli felszólítás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéseket, ha utólagosan kiderül, hogy Megrendelő által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZFF rendelkezéseinek; ha Megrendelő a Szolgáltatót egyéb módon megtéveszti, illetve amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik.
 • Bármely  fél   jogosult   a   Szerződéseket  azonnali   hatállyal   felmondani amennyiben a Szerződések teljesítését akadályozó vis maior körülmény 90 napon túl is fennáll.
 • Bármely  fél   jogosult   a   Szerződéseket  azonnali   hatállyal   felmondani amennyiben a másik féllel szemben csődeljárás indul, vagy felszámolását, végelszámolását a bíróság jogerősen elrendeli.

A szerződés felmondása kizárólag írásban történhet.

A felhasználási jog a jogviszony megszűnése esetén automatikusan megszűnik.

Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. § (2) bekezdése alapján kizárják a Szerződés feltűnő értékaránytalanságra alapított megtámadásának jogát.

15     Vitás kérdések rendezése

Felhasználó esetleges panaszaival Szolgáltatót az info(kukac)plantct.com e-mail címen keresheti.

A Szolgáltató törekszik a vitás helyzetek békés úton való rendezésére, ezért neki és Megrendelőnek, valamint Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen ÁSZFF és a Szerződés keretében létrejött jogviszony alatt merült fel. Minden, a Szerződés megkötése után felmerülő, a Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.      A Társaság működésére és a jelen ÁSZFF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, így különösen az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozik.

Felek kijelentik, hogy amennyiben a jelen ÁSZFF-ben foglalt valamely rendelkezés érvénytelennek bizonyulna, úgy az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

16     Egyéb rendelkezések

Felek kötelezik magukat arra, hogy a jogviszony teljes időtartama alatt tevékenységüket a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával végzik, különös tekintettel a Szerződések aláírásakor hatályos alábbi törvényekre:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény
 • a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény.

A Szerződésekkel kapcsolatos értesítéseket a felek írásban kötelesek közölni egymással. A Felek írásbeli kommunikációként fogadják el az e-mail útján történő értesítést is, amennyiben az a Szerződésekben rögzített kapcsolattartó személyeknek az Szerződésekben megjelölt e- mail címei között történik.

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZFF-et egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZFF egy példányát a Szolgáltató e-mail útján megküldi a Megrendelőnek, illetve a Felhasználónak, valamint honlapján közzéteszi. Az ÁSZFF módosítással érintett rendelkezései a honlapon való közzétételtől számított 5. napon lépnek hatályba. Amennyiben a Megrendelő a módosított ÁSZFF-re nem tesz észrevételt annak kézhezvételétől számított 3 napon belül, a módosításokat elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a Megrendelő vagy a Felhasználó – a Szolgáltatóhoz címzett írásbeli kifejezett nyilatkozatával – a tervezett módosítást lényeges körülményre hivatkozva 3 (három) napon belül nem fogadja el, úgy a Szolgáltató jogosult a felek közötti jogviszonyt egyoldalúan azonnali hatállyal megszüntetni, vagy a jogviszonyt az ÁSZFF módosítása előtti változatlan tartalommal hatályában fenntartani. Lényeges körülmény különösen a fizetési feltételek Megrendelő irányába hátrányos megváltoztatása, Szolgáltatások minőségének és/vagy mennyiségének csökkentése.

A Szolgáltatás folyamatos felhasználó-központú fejlesztése érdekében a Szolgáltató csapata arra ösztönzi a Megrendelőt és a Felhasználót, hogy számára adjon visszajelzést a projekt eredményeiről, a Szolgáltatás felhasználásának szakmai és technológiai tapasztalatairól.

Továbbá, a Szolgáltató jogosult a megismert – kivéve Megrendelő vagy Felhasználó személyes adatai vagy általa megosztott – adatok felhasználásával adatbázist építeni, tudományos értékkel bíró tanulmányt, szakcikket készíteni és azt nyilvánosságra hozni.

17     Korábbi Készülékvásárlást is magában foglaló jogviszonyokra vonatkozó eltérő szabályok

A Szolgáltatóval korábbi, a Készülék megvásárlását is magában foglaló Szerződést kötött

Megrendelők esetében jelen ÁSZFF a következő eltérésekkel alkalmazandó:

 • a megvásárolt  Készülék  tekintetében  a  Szolgáltató  termékszavatossággal, illetve jótállással tartozik a Megrendelő felé a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései szerint;
 • a megvásárolt Készülék tulajdonosa a Megrendelő.

 

Kapcsolattartás

PlantCT Europe Zrt.

Levelezési cím: 1124 Budapest, Csörsz utca 41. (Gellért torony). 6. em. Ügyfélkapcsolati telefonszám: +36 1 616 3202

Ügyfélkapcsolati email cím: info(kukac)plantct.com

Mellékletek:

1. Mintaszerződés

2. Telepítési és Átadás-átvételi Jegyzőkönyv

3. Az eszköz telepítési- és karbantartási leírása

Tisztelt Partnerünk!

Az elmúlt fél év során olyan szervezeti átalakításba kezdtünk, aminek során a teljes beszerzési, gyártási és adminisztratív folyamatunk megújul. Ezt annak érdekében tesszük, hogy a jövőben hatékonyabban és magasabb minőségben tudjuk kiszolgálni partnereinket. 

Ez a mindenre kiterjedő fejlesztési projekt azonban a vártnál hosszabb időt vesz igénybe, de minden erőnkkel azon vagyunk, hogy egy olyan terméket és szolgáltatást tudjunk nyújtani a jövőben, amivel a vevőink hosszú távon elégedettek lesznek. 

Bízva abban, hogy az átalakulás sikeres lezárását követően tudni fogjuk folytatni a sikeres együttműködést, további megértésüket és türelmüket kérjük a folyamat befejezéséig, a jelenlegi észrevételeik és panaszaik kapcsán. 

Üdvözlettel, 
A PlantCT csapata